Ατομική εποπτεία

2015-04-22 13:18

Η εποπτεία στα επαγγέλματα ψυχικής υγείας συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι του θεραπευτικού έργου του ειδικού τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και στη κλινική πράξη. Στόχος της εποπτείας είναι να διασφαλιστεί όχι μόνο η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και να αποφορτιστεί ο θεραπευτής συναισθηματικά από προσωπικές δυσκολίες και έντονα συναισθήματα που προκύπτουν στο επάγγελμα μας. Η εποπτεία που παρέχω απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες, φοιτητές και εκπαιδευόμενους/ ασκούμενους, με στόχο όχι μόνο την προσωπική τους υποστήριξη αλλά και την επαγγελματική τους εξέλιξη, μέσα από την ανάπτυξη δεξιοτήτων, τεχνικών και γνώσεων απαραίτητων για την δημιουργία μιας καλής θεραπευτικής σχέσης. Η εποπτεία παρέχεται σε εχέμυθο και υποστηρικτικό πλαίσιο με στόχο οι νέοι επαγγελματίες να αναπτύξουν περαιτέρω τις προσωπικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες, αναγνωρίζοντας παράλληλα αδυναμίες και πιθανά διλήμματα ή προβληματισμούς που μπορεί να ανακύψουν στην επαγγελματική τους πορεία.